Doprava zdarma od 2.500,- Kč.

Vrácení zboží

Odstoupení od kupní smlouvy

Chcete zboží vrátit? Můžete využít náš formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží:

ADELAINE trade s.r.o.
Návsí 288
739 92 Návsí

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

Oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje, zašle kupující prodávajícímu písemně do čtrnácti dnů od převzetí zboží na adresu prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@miminov.cz. Kupující v oznámení o odstoupení od smlouvy uvede své jméno a příjmení, adresu, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, dále číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží kupující doručí na adresu prodávajícího. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, kompletní, bez známek užívání nebo opotřebování, čisté a pokud možno v původním obalu, spolu s doložením prodejního dokladu. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak, aby nedošlo k jeho poškození. Kupující dále použije balicího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte vracené zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme zboží pojistit.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, aby mu prodávající v případě odstoupení od smlouvy v souladu s těmito ustanoveními přijaté peněžní prostředky vrátil bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nezbytně nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Ustanovení § 1837 občanského zákoníku stanoví, ve kterých případech kupující nemůže odstoupit od smlouvy. Kupující mj. nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.